Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die SPORTIEFV doet en op alle overeenkomsten die zij sluit.
1.2 De wederpartij van SPORTIEFV wordt aangeduid als het lid.
1.3 Bij strijd tussen de inhoud van de tussen SPORTIEFV en het lid gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden, gelden de bepalingen uit de overeenkomst.

Artikel 2. Overeenkomst

2.1 De overeenkomst komt tot stand door ondertekening van het inschrijfformulier.
2.2 Als het lid minderjarig is, dient het inschrijfformulier door zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger te worden ondertekend.
2.3 De overeenkomst is strikt persoonlijk en derhalve niet overdraagbaar aan derden.

Artikel 3. Duur en beëindiging

3.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van zes (6) maanden. In deze periode is het wel mogelijk om de abonnementsvorm te verhogen, maar niet om de abonnementsvorm te verlagen.
3.2 Opzegging is mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) kalendermaand voor het einde van de overeenkomst. Tussentijdse opzegging is niet mogelijk.
3.3 Als er geen opzegging heeft plaatsgevonden, wordt de overeenkomst voor onbepaalde duur voortgezet.
3.4 Overeenkomsten die voor onbepaalde duur zijn voortgezet kunnen op ieder moment met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) kalendermaand worden opgezegd.
3.5 Bij wijziging van abonnementsvorm zal de nieuwe abonnementsvorm per ingang van de nieuwe kalendermaand ingaan waarbij aanstonds het nieuwe tarief zal worden berekend. Vanaf deze wijziging gaat een nieuwe contractperiode in van zes (6) maanden en gelden dezelfde regels.
3.6 Opzegging of wijziging van abonnementsvorm dient uitsluitend schriftelijk of per e-mail aan het correspondentieadres onder het kenmerk “opzegging” of “wijziging abonnement” te geschieden. SPORTIEFV is niet verantwoordelijk voor ontvangst van de opzegging.
3.7 Als het lid minderjarig is, dient de opzegging door zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger plaats te vinden.
3.8 Bij langdurige afwezigheid van het lid, een periode van minimaal vier (4) aaneengesloten weken, kan het lid SPORTIEFV vragen zijn/haar abonnement tijdelijk stop te zetten (= bevriezen). Dit dient schriftelijk of per e-mail te geschieden en dient minimaal één (1) maand van tevoren kenbaar te zijn gemaakt (dit kan niet met terugwerkende kracht). Het lid heeft geen recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.
3.9 Strippenkaarten zijn 4 maanden geldig. Dit geldt voor strippenkaarten voor het volgen van de reguliere lessen.

Sportschool Sportiefv 's-Heerenberg
Sportschool Sportiefv 's-Heerenberg - 17/7 fitness open gym
Artikel 4. Prijs en prijswijziging

4.1 Het lidmaatschapsgeld wordt vooraf overeengekomen.
4.2 SPORTIEFV heeft het recht om het lidmaatschapsgeld te wijzigen. Een prijswijziging wordt door SPORTIEFV één maand voorafgaand aan haar leden medegedeeld. Het lid heeft het recht om de overeenkomst binnen vier (4) weken na bekendmaking te ontbinden.
4.3 Als de prijswijziging zoals bedoeld in artikel 4. plaatsvindt op basis van het prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties of voortvloeit uit de wet, zoals prijswijzigingen terzake van BTW, heeft het lid niet de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden, tenzij de prijswijziging plaatsvindt binnen drie (3) maanden na het sluiten van de overeenkomst.

Artikel 5. Verplichtingen van het lid

5.1 Het lid dient wijzigingen in zijn postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer of telefoonnummer direct aan SPORTIEFV mede te delen/te wijzigen in de Eversports app.
5.2 Het lid houdt zich aan de door SPORTIEFV gegeven instructies en volgt de aanwijzingen van de door SPORTIEFV aangestelde medewerkers op. Het niet naleven van deze verplichting door het lid geeft SPORTIEFV het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

Artikel 6. Betaling

6.1 Met ondertekening van het inschrijfformulier geeft het lid toestemming voor automatische incasso van het lidmaatschapsgeld.
6.2 Het lidmaatschapsgeld is bij vooruitbetaling verschuldigd en wordt door middel van automatische incasso rond de 20e van de lopende maand geïncasseerd. Wanneer deze incasso niet kan worden uitgevoerd ontvangt het lid een digitale herinnering voor de betaling met verhoging van €2,50 kosten voor de stornering. Vervolgens wordt er opnieuw geïncasseerd. Wanneer het lidmaatschapsgeld weer niet kan worden geïncasseerd ontvangt het lid nogmaals een schriftelijke aanmaning en wordt het te incasseren lidmaatschapsgeld opnieuw verhoogd met € 2,50 kosten voor de stornering. Het lid krijgt dan 10 dagen de gelegenheid om alsnog de openstaande post(en) inclusief de administratiekosten te voldoen. Dit kan ook door middel van contante betaling bij SPORTIEFV.
6.3 Als het lidmaatschapsgeld op de laatste dag van de lopende maand niet is geïncasseerd, is het lid rente aan SPORTIEFV verschuldigd. De rente bedraagt 1,5% per maand. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand.
6.4 Als het lid niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is SPORTIEFV bevoegd om de vordering ter incasso aan haar incassopartner uit handen te geven. Alle daarbij komende kosten worden op het lid verhaald met een minimum van 15% over het totale op te eisen bedrag.
6.5 Als het lid niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, wordt het gehele door het lid aan SPORTIEFV verschuldigde bedrag, zowel de achterstallige maandelijkse termijn(en) als de tot en met het einde van de looptijd van de overeenkomst verschuldigde maandelijkse termijn(en), direct en ineens opeisbaar. SPORTIEFV heeft het recht om het totaalbedrag door middel van automatische incasso te incasseren.
6.6 SPORTIEFV heeft bij een betalingsachterstand het recht het lid de toegang te weigeren en de overeenkomst te ontbinden.
6.7 Als het lid geen gebruikt maakt van de aangeboden trainingsactiviteiten of daar fysiek niet toe in staat is, blijft het lid het lidmaatschapsgeld verschuldigd. Dit is slechts anders als het lid een door SPORTIEFV ondertekende verklaring omtrent het opschorten van betalingsverplichtingen kan tonen. Deze verklaring dient door het lid bij SPORTIEFV te worden aangevraagd. Het afgeven van de verklaring staat uitsluitend ter beoordeling van SPORTIEFV.
6.8 SPORTIEFV behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden, de daarin opgenomen huisregels en de openingstijden te wijzigen. Dit kan niet tot een teruggave van lidmaatschapsgeld leiden.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1 Het lid is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van de sport risico’s met zich brengen. Het lid verklaart hierbij dat hij/zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen zal ontvangen voor eigen rekening en risico. Derhalve zullen alle kosten van enig ongeluk, ongeval en/of letsel in de ruimste zin des woord geheel door hem/haar worden gedragen.
7.2 SPORTIEFV is slechts aansprakelijk voor schade die het lid lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan SPORTIEFV toe te rekenen tekortkoming. De aansprakelijkheid van SPORTIEFV is beperkt tot het bedrag waarvoor SPORTIEFV aanspraak kan maken op een uitkering van haar verzekeraar.
7.3 SPORTIEFV is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen, voor zover SPORTIEFV maatregelen heeft genomen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen. Verder wordt iedere aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel uitgesloten. Het lid zal SPORTIEFV en/of haar leiding en instructeurs geheel en volledig vrijwaren voor alle aanspraken van derden in de ruimste zin des woord.
7.4 Het lid is tegenover SPORTIEFV aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van het lid komt.

Artikel 8. Klachten

8.1 Het lid dient klachten over de uitvoering van de overeenkomst zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier (4) weken nadat het lid de gebreken heeft geconstateerd, schriftelijk aan SPORTIEFV kenbaar te maken. Het niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben dat het lid zijn rechten terzake verliest.

Artikel 9. Wanprestatie en overmacht

9.1 Het lid is bekend met de huisregels die gelden voor SPORTIEFV. Het lid is verplicht om zich tijdens iedere activiteit met SPORTIEFV de overeenkomstig de huisregels te gedragen.
9.2 Bij misdraging van het lid of een ander lid van SPORTIEFV is de leiding bevoegd het lid c.q. de desbetreffende persoon te verwijderen en diens verbintenis met SPORTIEFV eenzijdig op te zeggen, zonder recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.

Artikel 10. Lessen

10.1 De abonnementsvormen van SPORTIEFV zijn gebaseerd op een maandelijkse cyclus. Indien er afwezigheid is door welke omstandigheid dan ook is het niet mogelijk om de lessen mee te nemen naar de daaropvolgende maandcyclus en er bestaat geen recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.
10.2 SPORTIEFV behoudt zich het recht voor om haar openingstijden te wijzigen.
10.3 De lessen van SPORTIEFV zullen in vakantieperiodes en op officiële en erkende feestdagen volgens een aangepast rooster verlopen. Het aangepaste rooster zal bekend worden gemaakt via e-mail en/of nieuwsbrief. Er bestaat geen recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.
10.4 SPORTIEFV behoudt zich het recht geplande lessen uit te stellen of te annuleren in verband met een naar het oordeel van SPORTIEFV te gering aantal deelnemers, vakantie, ziekteverzuim van de instructeur, enig vorm van overmacht of andere door SPORTIEFV te bepalen omstandigheden zonder recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.
10.5 Bij langdurige afwezigheid van een instructeur van SPORTIEFV zal SPORTIEFV geheel onverplicht zo spoedig mogelijk proberen zorg te dragen voor een normale voortgang van de lessen.

Artikel 11. Voorwaarden speciale tarieven

11.1 Personal Training: wanneer het lid niet in staat is om te komen trainen, dan dient hij/zij zich 24 uur voor aanvang van de training telefonisch of schriftelijk per e-mail af te melden. Indien het lid zich niet tijdig afmeldt, zal de training in rekening worden gebracht.
11.2 Bedrijfsfitness: wanneer het niet mogelijk is om te komen trainen, dan dient het bedrijf zich 24 uur voor aanvang van de training telefonisch of schriftelijk per e-mail af te melden. Indien het bedrijf zich niet tijdig afmeldt, zal de training in rekening worden gebracht.